چرا موفق نمی شویم؟

admin دسته‌بندی نشده

درون سال های گذشته، سمینارهای انگیزشی پرشماری با موضوع موفقیت برگزار شده است. صرف دیدن از اینکه چنین سمینارهایی با معیارهای سمینار انگیزشی مطلوب همخوان هستند یا خیر، سئوال مهمی مطرح می شود: این گونه سمینارها تا چه پیمانه توانایی برآورده کردن حاجت جوانان درون حوزۀ کسب وکار را دارند؟ آن اندوه جوانانی که پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی با چالش های پیشِ رو در راسته کار روبه رو خواهند شد. سئوال مهم تر این است که تأثیر این سمینارها بر عملکرد جوانان، مثبت و سازنده است (آن گونه که تقاضا می شود) خواه سلبی و مخرب؟ در ادامه بوسیله این سؤالات پاسخ می دهیم. چرا سمینار موفقیت؟

تعداد بی شماری از افرادی که جذب سمینارهای رایج این روزها شده اند، تجربۀ ناموفقی داشته اند. آنها به دلیل ناکارآمد وجود داشتن چنین سمینارهایی از صرف کردن زمان شان احساس پشیمانی می کنند. همین سیلان باعث شد من بوسیله عنوان عضوی از خانوادۀ کارآفرینان و کسی که متصل آموزش تو حوزۀ مدیریت کسب وکار دغدغه ام بوده است، وظیفۀ خود بدانم که طرز حلی ارائه کنم.

در مقالۀ پیشِ رو، نخست، به بررسی این قبیل سمینارها، علل برگزاری و تاسیس آنها و نیز معاینه میزان تأثیر مثبت یا مخرب وجود داشتن آنها پرداخته ام. سپس با تکیه پیاده شدن مطالعات و تجربیاتم در این سال ها، راهی بخاطر محلول مشکلات آموزشی داخل حوزۀ مدیریت کسب وکار، پیشِ روی خوانندگان گذاشته ام.

امروزه سمینارهای مختلفی با نشانی «سمینار توفیق» برگزار می شود. برگزاری این سمینارها بوسیله روند ای جدی و پررنگ تبدیل شده است. همه روزه گرفتن تبلیغات افراد سخنور و شومن هایی (Showman) را بر درودیوار شهر می بینیم که با کلمات جذاب، افراد بسیاری را به سمت خود می کشانند تا طرز موفقیت کوتاه مدت (بخوانید: راز توفیق یک شبه!) را بوسیله آنها بیاموزند.

چرا این افراد چنین سمینارهایی برگزار می کنند؟ چرا بعضی افراد نیرنگ این دست افزار های سطحی و بی پشتوانه را می خورند؟ این پرسش ها بیانگر روند ای بنیادین و حائزاهمیت است. چطور فریب نخوریم؟!

یکی از دلایل پررنگ خیس شدن این معضل، خلأ جلال است که بوسیله دلیل تئوریک و غیرکاربردی بودن نظام رسمی آموزش سرزمین در این مرزوبوم حاکم شده است. درون چنین شرایطی، کسانی تک توجه راحتی می گیرند که فقط واج پردازان متبحری هستند؛ این افراد می توانند ایده های به هویدا جذاب اما سطحی و حتی خیالی شان را کاربردی جلوه دهند.

علت دیگر معیار ذهنی فرمانده بر تفکر افراد جامعۀ ماست. متأسفانه نگاه عمومی جامعه به سمت سطحی گرایی سوق پیدا کرده است؛ مطالب سطحی بخاطر افراد زیاد جذاب نم از مطالب عمیق و مفهومی است. باوجود این، فقط مطالعۀ عمیق و مفهومی می تواند راهگشای افراد در محلول مشکلات کسب وکار خواه عمر باشد. پدیدۀ سطحی گرایی در اکثر کشورهای گیتی بود دارد اما کسی در کشورهای اروپایی تنها با شومن بودن نمی تواند رویت افراد را بوسیله خویشتن دعوت کند. اکثر شهروندان اروپایی در جای پا افرادی ژرف با ذهنی قانون دان هستند و سخنانِ بدون پشتوانۀ تجربی و علمی را نمی پذیرند. در مقابل، متأسفانه سطحی گرایی داخل کشور ما متجاوز گسترده است و پیامدهای مخرب بسیاری در حوزه های مختلف به بار آورده است.

دلیل دیگر را باید در مسئلۀ تخصص گرا نبودن سخنوران و ناآشنا بودن با مقولۀ آموزش علمی و تخصصی ضربان وجو کرد. مثلا بیشتر مدرسان و سخنوران حوزۀ فروش در ایران، کسانی هستند که پیش ازاین در یک یا چند حوزۀ متفاوت، تجربۀ فروش متاع یا خدمات داشته اند و چه بسا فروشندگان نواخت هم بوده اند. این درون حالی است که این تجربیات به هیچ اسکناس برای آموزش مباحث مربوط به فروش کافی تراشیدن. هرچند تجربیات این افراد می تواند متجاوز گرانبها باشد، تنها تو یک خواه چند حوزۀ خاص به دست آمده است.

این افراد با سخنرانی جذاب خود، عزب به بیان شرحی مختصر از چند اصل فنیِ اولیه و ارائۀ فرمولی از کلیشه های مد (که مدعی اند برای هرکس و در هر حوزه ای کاربرد دارد) بس می کنند. از سوی دیگر، همان طور که می دانیم، علم خرید محتوی هزاران مبحث فنی، تخصصی، حرفه ای و مطالعاتی می شود که از جنس بازاریابی و نمونه ذهنی اند. این مباحث در این طور سمینارهایی نوظهور گرفته می شوند و سخنورانِ ناآشنا سهل انگارانه از کنارشان می گذرند.

موجب دیگر بوسیله خصوصیت نسل جوان ما باز می گردد: دیر کردن برای موفقیت! اینکه این ویژگی سلسله بالغ چه دلایل و لب هایی دارد، در جای خویشتن قابل بررسی است. مسئلۀ اصلی اینجاست که این ویژگی جوانان را شومن ها و سخنوران بوسیله عنوان عمه ضعف، دستاویز استراحت می دهند و به کار می گیرند. جوانانی که به دنبال میانبرهای رسیدن بوسیله توفیق هستند، به جانب سمینارهای یک روزه و خلاصۀ کتاب هایی جذب می شوند که این افراد معرفی کردن و تبلیغ می کنند. در نتیجه، توجه جوانان بوسیله مطالب سطحی و ناکارآمدی سوق داده می شود که نه تنها واکنش ای دربر ندارد بلکه تو نهایت، امید و انگیزۀ آنان برای دستیابی بوسیله موفقیت را نیز سرکوب می کند. امتیاز واقعیت از توهم

چگونه توهمی به صیت «شومن» و راهِ به اصطلاح، میانبر را ازواقعیت اموزش مدیریت کسب و کار پاکدامن دهیم؟

چنان که پیش ازاین اشاره شد، مسئلۀ پیشِ رو دارای علل مختلفی است، مانند نظام آموزشی ناکارآمد، دلایل جامعه شناختی، و مختصات و خواسته های نسل بالغ. دشواریِ مقابله با این دشوار برعهدۀ مؤسسات و مدارس کسب وکاری است که می کوشند مطالب ژرف و کاربردی برای حل مشکلات کسب وکار افراد در دنیای حقیقی ارائه کنند. دایره آموزش ممتاز آزاد بهار یکی از همین مؤسسات است. این مؤسسه برای شکل پذیری این هدف و تربیت مدیرانی تأسیس شده است که بتوانند با استفاده از آموزش های صحیح، نسخه ای کارآمد برای کسب وکار خود تجویز کنند و به آن جامۀ اجرا بپوشانند.

از سوی دیگر، چندین سال پیش، خرد مدیریت داخل ملک ما اقبال عمومی نداشت و فقط رشته های مهندسی و پزشکی رادیکال تلقی می شدند. مدیران یا باید ذاتا خصوصیات مدیریتی از خویشتن ابراز می دادند یا از آموزش های تجربی روزی می گرفتند. از چند دهه قبل، به مرور بصیرت مدیریت به رسمیت شناخته شد و انشعاب های گوناگون آن لخت از رشته های دانشگاهی شدند. باوجود این، آموزش ها در دانشگاه ها صرفا تئوریک بودند. این مسئله باعث می شد که فراگیری مدیران فنی درون حد مطلوبی نباشد. بخاطر برطرف کردن این خلأ ارشد درون نظام آموزشی، مدارس تصرف وکار ساختن شدند و خوشبختانه تابه امروز با موفقیت درون این مسیر پیش رفته اند.

امروزه مسئلۀ توهم دانش به مسئله ای بحرانی و شدید دگرگونی شده و فضای کسب وکار را آلوده کرده است. مؤسسات آموزش عالی، از جمله مؤسسۀ بهار، وظیفۀ ارائۀ وضع حل این مشکل را پیاده شدن حمام خود عاطفه می کنند. اختلاط معرفت و امتحان در خزنده

در مؤسسۀ بهار برای محلول مسئلۀ توهم دانش، تمرکز خویشتن را بر روی اختلاط دانش و تجربه نهاده ایم و کوشیده ایم این عنصر را رعایت کنیم. تو توضیح این اصل باید گفت: شالوده موفقیت مدارس کسب وکار (Business schools) در جهان، آشتی میان علم و تجربه است. در راهِ رسیدن بوسیله موفقیت تو کسب وکار، این دو عامل جدایی ناپذیرند. داخل جامعه، از سویی با افرادی تحصیل کرده روبه رو هستیم که فقط چند سال تجربۀ عملی دارند و از لفظ دیگر، افراد زیاد باتجربه ای را می شناسیم که تحصیلات و دانش لازم داخل حوزۀ مربوط بوسیله خود را ندارند. چارۀ امر این است که افراد تحصیل کرده و نیز باتجربه ها آموزش را بوسیله رخ ترکیبی به عهده گیرند. از این بهتر، آن است که مدرسان هر دو مزیت بصیرت و امتحان را دارا باشند تا بتوان دستور کار کامل آموزشی طرح ریزی کرد.

این نکته را هم نباید فراموش کنیم که فداکار علم یا تجربۀ عملیِ مناسبی دارند ولی توانایی انتقال مطالب و ارائۀ نیکوکاری برای جذب افراد ندارند. نباید چنین پنداشت که آموزش فقط در لباس و روش ارائۀ مطالبِ هر دانش خلاصه می شود. باوجود این، بغرنج آنجا به وجود می آید که افرادی با توانایی بیش داخل عرضه (Present) ولی با دانش ناچیز بوسیله بدنۀ آموزش تندرست ضربه می زنند و تو نتیجه، «توهم بصیرت» جای معرفت را می گیرد. بنابراین، باید نحوۀ ارزان ارائه را به افراد یادگیری کرده و همچنین باتجربه ها آموخت تا آنها بتوانند بینش خود را در اصالت تعلق مندان قرار دهند. سخن پایانی

مدارس تصرف وکار، از جمله مؤسسۀ آموزش ممتاز بهار، هموار می کوشند که سخنوران سندیت علاوه بر پایۀ علمی، تجربه کافی نیز داشته باشند، دنیای واقعی را لمس کرده باشند و در کنار همۀ اینها، شیوۀ ارائۀ مطلوبی نیز داشته باشند و بتوانند بستگی مناسبی بین این ویژگی ها ایجاد کنند. تنها از این طریق است که غبار توهّم هوشیاری شومن ها از دنیای واقعی آموزش و مدیریت کسب وکار زدوده خواهد شد.

مقالات صوتی

مجموعه تدریس اصطلاح اصول و روش هایی کاملا نظریه بخاطر یادگیری سریع و ماندگار زبان جدید.

26،000 تومان
20،000 تومان مشاهده محصول

شاید دوست داشته باشید:

امکان ثبت غیرحضوری درخواست گذرنامه مجهز می شود

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، سرهنگ سید محمدرضا طبایی درباره اینکه آیا احتمال صدور گذرنامه بوسیله شکل […]

نشانه های فنا رله استارت خودرو را بشناسید

چنانچه رله ی استارت درست ایفا کند، مدار استارت خودرو کامل شده و باعث می شود خودرو باثبات و روشن […]