کروز کنترل چگونه کار می کند؟

admin دسته‌بندی نشده

کروزکنترل یکی از ویژگی های بسیار باارزش داخل خودروهای امروزی است. بدون این فردی سیر درون مسافت های کامل بسیار ضعیف کننده خواهد حیات. با حیات افزایش روزافزون ترافیک، نسخه های اولیه و ساده خیس کروزکنترل دیگر کارایی گذشته را ندارند؛ به همین دلیل، خودروسازان با بهبود نسخه های اولیه، کروزکنترل تطبیق پذیر یا هوشمند را جایگزین نسخه های پیشین کرده اند. تو این سیستم، خودرو به طور بی وقفه و خودکار با تنظیم سرعت درون مقایسه با خودرو جلویی همواره فاصله ی مصون را حفظ می کند و دخالت راننده در کنترل پدال مدفوع و ترمز را بوسیله حداقل می رساند.

تو این مطلب، عملکرد نسخه ی ابتدایی کروزکنترل را بررسی می کنیم و سپس، نسخه های جدیدتر این فناوری را به اختصار شناساندن خواهیم کرد.وظیفه ی کروزکنترل چیست؟

درحقیقت، کروزکنترل کارگر بیشتر از کنترل سرعت عمل می دهد. بخاطر مثال، در سیستم نشان داده شده در تصویر زیر، می توان عزب با ضیق یک تکمه بوسیله اندازه ی یک کیلومتربرساعت سرعت خودرو را افزایش یا کاهش داد. با پنج بار فشردن تکمه ی مدنظر، سرعت خودرو پنج کیلومتر بر ساعت اضافه یا کاهش می یابد. علاوه براین، محدودیت های حمایت نظیر فعال نشدن کروزکنترل در سرعت های کم از ۴۰ کیلومتربر ساعت و غیرفعال شدن آن به محض فشردن پدال ترمز درون این جهیز گنجانده شده است.

تو کروزکنترل تصویر بالا، بوسیله ترتیب دکمه های روشن (On)، خاموش (Off)، تنظیم/افزایش سرعت (Set/Accel)، بازگشت بوسیله قبل (Resume) و کاهش سرعت (Coast) بود دارد. همچنین، در صورتی که خودرویی بوسیله جعبه دنده ی دستی مجهز باشد، سیستم کروزکنترل به پدال کلاچ نیز متصل است. البته این ویژگی فقط در کروزکنترل های پیشرفته و خیر استاندارد های اولین دیده می شود. درادامه، نقش هریک از این دکمه ها را تشریح می دهیم:دکمه های معین و آرام همان طورکه از نامشان پیداست، برای فعال و غیرفعال کردن کروزکنترل استفاده می شوند. تو بعضی از جهیز های کروزکنترل، دکمه ی فاحش و باثبات وجود ندارد و درعوض با فشردن پدال ترمز، کروزکنترل باثبات و با فشردن دکمه ی انتظام (Set) روشن می شود.دکمه ی تنظیم/اضافه سرعت (Set/Accel) باعث می شود کروزکنترل سرعت فعلی خودرو را حفظ کند، برای مثال، اگر داخل سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت این دکمه را ضیق دهید، بدون اینکه نیاز باشد پدال گاز را بفشارید، خودرو با همان سرعت به حرکت ادامه خواهد عدالت. با پایین نگه داشتن این دکمه، خودرو درون هر وقت یک کیلومتربرساعت پیاده شدن سرعتش افزوده خواهد شد.اگر با فشردن پدال ترمز کروزکنترل را غیرفعال کرده باشید، می توانید با فشردن دکمه ی بازگشت بوسیله قبل (Resume) به کروزکنترل امر دهید سرعت را تا آخرین سرعت قبل فشرده شدن پدال ترمز افزایش دهد.تکمه ی کاهش سرعت (Coast) برای کاهش سرعت خودرو بدون اخذ ترمز مصرف می شود. این تکمه نیز سرعت را به اندازه ی یک کیلومتربرساعت داخل هربار فشردن کاهش خواهد داد.پدال های ترمز و کلاچ هرکدام بوسیله سوئیچی حاضر هستند که به محض فشرده شدن هریک از پدال ها، سیستم کروزکنترل غیرفعال می شود.مکانیزم افزایش و کاهش سرعت در کروزکنترل

با فشردن پدال گاز دریچه ی سرگین پیشرانه باز می شود و سرعت افزایش می یابد. جهیز کروزکنترل همچنین دقیقا به همین روش و با کنترل دریچه ی گاز سرعت خودرو را تنظیم می کند. تنها تضاد این است که بوسیله جای فشردن پدال گاز، در جهیز کروزکنترل ازطریق عملگر (Actuator) متصل به پنجره ی سرگین سرعت کنترل می شود. این عملگر با کنترل و محدودکردن میزان هوای ورودی به پیشرانه سرعت خودرو را در هر لحظه تنظیم می کند.

در شمایل بالا، مشاهده می کنید دو کابل به پنجره ی گاز همواره اند. یکی از کابل ها به طور مستقیم به پدال گاز و کابل دیگر به عملگر متصل است. هنگام کوشا بودن جهیز کروزکنترل، عملگر با کشیدن خواه افلیج کردن کابل همواره به دریچه ی گاز سرعت را کنترل می یواش. همان طورکه تو تصویر مشاهده می شود، کابل متصل به عملگر موجب کشیده شدن کابل متصل بوسیله پدال سرگین نیز می شود؛ به همین دلیل، شوفر شاهد تحرک خوردن پدال سرگین هنگام کوشا وجود داشتن کروزکنترل است.

داخل بسیاری از خودروها سیستم کروزکنترل از عملگر خلأ کاربرد می کنند. این جهیز ها به شیر کنترل الکترونیکی مجهزند که مقیاس خلأ را ازطریق دیافراگم کنترل می کنند. عملکرد سیستم دیافراگمی بیش مشابه بوستر ترمز است.سیستم کنترل

مغز جهیز کروزکنترل کامپیوتر کوچکی است که معمولا تحت کاپوت خواه ظهر داشبورد قرار می گیرد. این کامپیوتر به واحد کنترل الکترونیکی عملگر و چندین حسگر دیگر هموار است. در تصویر زیر، می توانید متغیرهای ورودی و خروجی این کامپیوتر را مشاهده کنید.

سیستم کروزکنترل قدرتمند عاری لول ناگهانی سرعت خودرو را اضافه می دهد. بعد با اندکی خطا، عاری توجه به نمونه حد موجود داخل خودرو خواه لغزان مسیر، سرعت را داخل مغز گلچین شده حفظ می کند. کنترل سرعت خودرو یکی از آشناترین کاربردهای تئوری کنترل سیستم ها است. جهیز کروزکنترل با تنظیم دریچه ی گاز سرعت خودرو را کنترل می کند؛ بنابراین، برای اطلاع از سرعت و موقعیت دریچه به حسگر احتیاج دارد. به علاوه، این جهیز باید کنترل دکمه ها و پدال ها را بخاطر تشخیص سرعت مدنظر و نفس ی غیرفعال شدن سیستم دراختیار داشته باشد.

عمده ترین داده برای انتزاع توسط کامپیوتر کروزکنترل، سرعت لمحه ای خودرو است. در حقیقت اساس عملکرد مفت کروزکنترل بر اطلاع از سرعت لمحه ای قرص است. ابتدایی ترین سیستم کنترل، کنترل نسبی است. در این جهیز کروزکنترل معیار باز وجود داشتن دریچه ی مدفوع را به نسبت خطای سرعت تنظیم می کند. خطای سرعت میزان تباین میان سرعت تنظیم شده و لحظه ای است. بنابراین، چنانچه سرعت کروزکنترل روی ۱۰۰ کیلومتربرساعت تنظیم شده باشد و سرعت لحظه ای برابر ۷۰ کیلومتربرساعت باشد، پنجره ی گاز باید به استاندارد بیش رطوبت باز شود. هنگامی که سرعت خودرو به ۸۵ کیلومتربرساعت رسید، دریچه ی گاز نصف حالتی که سرعت ۷۰ کیلومتربرساعت بود، باز می ماند. نتیجه اینکه با نزدیک تر شدن سرعت حین ای بوسیله سرعت مطلوب شتاب خودرو کاهش می یابد. همچنین، درون صورت لول در سراشیبی شاید خودرو شتابی نداشته باشد.

بیشتر سیستم های کروزکنترل بوسیله جهیز های کنترلی نسبی، انتگرالی، مشتقی (PID) مجهزند. بخاطر دریافتن این سیستم به نکات ذیل توجه کنید:انتگرال سرعت برابر است با مسافتمشتق سرعت مقابل است با شتاب

تو سیستم کنترل PID با مصرف از نسبت و مشتق و انتگرال سه عامل سرعت و مسافت و شتاب بوسیله دست می آید و از این سه گانه بخاطر تعیین میزان بازشدن دریچه استفاده می شود. عامل انتگرال براساس انتگرال خطای سرعت نفس ای در یک بازه ی زمانی عمل می کند. به بیان میسر تر، نفاق میان مسافت طی شده ی پا بر جا و مسافتی که خودرو با سرعت تنظیم شده در کشش بازه ی زمانی مشخص می پیماید، اساس کنترل انتگرالی است. این عامل دستیار می کند خودرو در پیمایش مسیرهای تپه ای سرعت مطلوب را حفظ کردن درنگ. برای نمونه، تخیل کنید خودرویی در حال بالارفتن از سراشیب است. داخل حالت عادی، سرعت خودرو شروع بوسیله کاهش می کند. در گام اول، کنترل نسبی با نمره مبصر شدن خطای سرعت اندکی دریچه ی مدفوع را بازتر می نرم تا سرعت مکرر به میزان انتظام شده برسد. اگر شیب مسیر بسیار باشد، این دگرگونی نمی تواند جلو کاهش سرعت را بگیرد؛ در نتیجه، کنترل انتگرالی اجرا و با تشخیص افزایش خطای مسافت دوباره دریچه ی گاز را تنظیم می یواش.

آخرین عامل، عامل مشتق یا شتاب است که کنترل کمک می کند سیستم کروزکنترل با سرعت به تغییرات سرعت ناشی از مسیر، همانند تل ها نفوذ کردن مدال دهد. اگر سرعت خودرو کاهش یابد، سیستم کروزکنترل این تغییر پیشدستی کردن را به سرعت تشخیص می دهد و قبل از آنکه دگرگونی سرعت محسوس باشد، با تغییر موقعیت دریچه ی سرگین سرعت را دوباره تنظیم می کند.کروزکنترل مطابقت پذیر

داخل حال حاضر، دو شرکت در حال ساخت نسخه ی پیشرفته ای از کروزکنترل هستند که به صورت خودکار می تواند سرعت خودرو را برای حفظ کردن فاصله ی ایمن از وسیله ی نقلیه ی جلویی تنظیم کند. این فن شناسی «کروزکنترل تطبیق پذیر» معروفیت دارد که از رادار نصب شده در پشت جلوپنجره ی خودرو بخاطر تشخیص سرعت و فاصله از خودرو جلویی بهره می برد.

مقرری ی اصلی این کروزکنترل جدید مانند استاندارد های قدیمی تر حفظ سرعت خودرو روی مقدار ازپیش تعیین شده است؛ اگرچه این سیستم می تواند به طور خودکار سرعت را بخاطر حفظ کردن فاصله ی ایمن تنظیم درنگ. برای تحقق این امر، کروزکنترل تطبیق پذیر از رادار و پردازنده سیگنال دیجیتال و کنترل کننده ی طولی کاربرد می کند. این سیستم با امتیاز کاهش سرعت خودرو جلویی خواه وجود مانعی سر طرز خودرو، به پیشرانه یا ترمزها فقره می دهد تا سرعت خودرو را کاهش دهند و به محض فاصله گرفتن خودرو جلویی خواه کناررفتن مانع، دوباره امر افزایش سرعت و الحاق به سرعت از پیش انتظام شده صادر می شود. توسعه ی جهیز کروزکنترل معادله پذیر دری به دنیای توان های بی شمار دیگری نظیر سیستم های هشدار تصادم از جلو و بهبود محدودیت های امنیت خودروهای مدرن است.بیشتر بخوانید:افزایش آمار تلفات صمیمی عابران پیاده در تصادفات آمریکانقطه های سیاه روی شیشه خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟هیوندای و کیا سیستم تعویض کنگره اتوماتیک هوشمند و پیش بینی کننده را رونمایی کردندایمن ترین خودروهای سال ۲۰۲۰ بوسیله گزینش IIHSدلیل استقبال روزافزون از سوپرشارژرهای الکتریکی چیست؟

شاید دوست داشته باشید:

دلایل لرزش فرمان هنگام ترمزگیری

رعشه امر یکی از ایرادهای شایع داخل خودروهااست که عوامل مختلفی می توانند سبب بروز این مشکل شوند. از رادیکال […]

اعتراض وزیر گردشگری به اطلاعیه سفر ستاد کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین برآورد […]

همه چیز درباره لاستیک خودرو

AمقالهGHAهایOOOON مرتبط راهنمای:خرید خودرو کارکرده خرید تایر جدید برای خودرو می تواند بوسیله یکی از پراسترس ترین و البته تیره […]