کروز کنترل چگونه حکم می کند؟

admin دسته‌بندی نشده

کروزکنترل یکی از فردی های بسیار باارزش داخل خودروهای امروزی است. بدون این ویژگی سیر تکاملی در مسافت های کامل متجاوز خسته کننده خواهد وجود. با وجود افزایش روزافزون ترافیک، نسخه های اولین و ساده مرطوب کروزکنترل دیگر کارایی گذشته را ندارند؛ به همین دلیل، خودروسازان با بهبود نسخه های اولیه، کروزکنترل تطبیق پذیر یا هوشمند را جایگزین نسخه های پیشین کرده اند. در این سیستم، خودرو به طور پیوسته و خودکار با انتظام سرعت در مقایسه با خودرو جلویی هموار فاصله ی ایمن را حفظ می کند و دخالت راننده در کنترل پدال سرگین و ترمز را به حداقل می رساند.

در این مطلب، عملکرد نسخه ی ابتدایی کروزکنترل را بررسی می کنیم و سپس، نسخه های جدیدتر این فناوری را به تلخیص معرفی خواهیم کرد.مقرری ی کروزکنترل چیست؟

درحقیقت، کروزکنترل طرز کار بیشتر از کنترل سرعت انجام می دهد. برای مثال، داخل سیستم مدال داده شده تو شمایل زیر، می توان تنها با فشار یک دکمه بوسیله پیمانه ی یک کیلومتربرساعت سرعت خودرو را افزایش خواه کاهش داد. با پنج بار فشردن تکمه ی مدنظر، سرعت خودرو پنج کیلومتر پهلو ساعت افزایش یا کاهش می یابد. علاوه براین، ویژگی های پناه همانند فعال نشدن کروزکنترل درون سرعت های کمتر از ۴۰ کیلومتربر شایسته کردن و غیرفعال شدن آن به محض فشردن پدال ترمز داخل این جهیز گنجانده شده است.

در کروزکنترل تصویر بالا، به تزیین دکمه های روشن (On)، خاموش (Off)، تنظیم/اضافه سرعت (Set/Accel)، بازگشت به قبل (Resume) و کاهش سرعت (Coast) وجود دارد. همچنین، در صورتی که خودرویی به قوطی دنده ی دستی حاضر باشد، سیستم کروزکنترل به پدال کلاچ نیز متصل است. البته این ویژگی فقط درون کروزکنترل های پیشرفته و خیر نمونه های مقدماتی دیده می شود. درادامه، نقش هریک از این دکمه ها را توضیح می دهیم:تکمه های فاحش و تسکین همان طورکه از نامشان پیداست، برای کوشا و غیرفعال کردن کروزکنترل کاربرد می شوند. در تعدادی از سیستم های کروزکنترل، دکمه ی روشن و باثبات حیات ندارد و درعوض با فشردن پدال ترمز، کروزکنترل خاموش و با فشردن دکمه ی تنظیم (Set) برملا می شود.دکمه ی انتظام/افزایش سرعت (Set/Accel) باعث می شود کروزکنترل سرعت فعلی خودرو را حفظ کردن کند، برای مثال، چنانچه در سرعت ۷۰ کیلومتر به خشکی امدن ساعت این دکمه را فشار دهید، بدون اینکه نیاز باشد پدال گاز را بفشارید، خودرو با همان سرعت بوسیله لول دنباله خواهد انصاف. با پایین نگه داشتن این دکمه، خودرو در هر لحظه یک کیلومتربرساعت کنار سرعتش افزوده خواهد شد.اگر با فشردن پدال ترمز کروزکنترل را غیرفعال کرده باشید، می توانید با فشردن دکمه ی بازگشت به قبل (Resume) بوسیله کروزکنترل فقره دهید سرعت را تا آخرین سرعت قبل فشرده شدن پدال ترمز افزایش دهد.دکمه ی کاهش سرعت (Coast) برای کاهش سرعت خودرو عاری گرفتن ترمز استفاده می شود. این دکمه نیز سرعت را بوسیله اندازه ی یک کیلومتربرساعت درون هربار فشردن کاهش خواهد قسط.پدال های ترمز و کلاچ هرکدام بوسیله سوئیچی حاضر هستند که بوسیله محض فشرده شدن هریک از پدال ها، سیستم کروزکنترل غیرفعال می شود.مکانیزم افزایش و کاهش سرعت تو کروزکنترل

با فشردن پدال سرگین دریچه ی گاز پیشرانه باز می شود و سرعت تکثیر می یابد. جهیز کروزکنترل نیز دقیقا به همین وضع و با کنترل دریچه ی گاز سرعت خودرو را تنظیم می کند. عزب تباین این است که به جای فشردن پدال گاز، درون جهیز کروزکنترل ازطریق عملگر (Actuator) همواره به دریچه ی مدفوع سرعت کنترل می شود. این عملگر با کنترل و محدودکردن مدل هوای ورودی به پیشرانه سرعت خودرو را درون هر لحظه تنظیم می یواش.

درون شمایل بالا، مشاهده می کنید دو کابل بوسیله پنجره ی گاز متصل اند. یکی از کابل ها بوسیله طور یمین بوسیله پدال گاز و کابل دیگر به عملگر متصل است. طی فعال وجود داشتن سیستم کروزکنترل، عملگر با کشیدن یا شل کردن کابل همواره بوسیله دریچه ی گاز سرعت را کنترل می کند. همان طورکه تو تمثال مشاهده می شود، کابل متصل به عملگر سبب کشیده شدن کابل هموار به پدال گاز نیز می شود؛ به همین دلیل، شوفر تماشاگر تحرک خوردن پدال گاز هنگام کوشا بودن کروزکنترل است.

در بسیاری از خودروها سیستم کروزکنترل از عملگر خلأ کاربرد می کنند. این سیستم ها بوسیله شیر کنترل الکترونیکی مجهزند که استاندارد خلأ را ازطریق دیافراگم کنترل می کنند. عملکرد سیستم دیافراگمی بسیار مشابه بوستر ترمز است.سیستم کنترل

مغز جهیز کروزکنترل کامپیوتر کوچکی است که معمولا عرشه کاپوت خواه تعاقب داشبورد صبر می گیرد. این کامپیوتر بوسیله واحد کنترل الکترونیکی عملگر و چندین حسگر دیگر متصل است. در تصویر زیر، می توانید متغیرهای ورودی و خروجی این کامپیوتر را مشاهده کنید.

سیستم کروزکنترل قدرتمند عاری حرکت تصادفی سرعت خودرو را اضافه می دهد. بعد با اندکی خطا، بدون توجه به معیار وزن موجود در خودرو خواه شیب مسیر، سرعت را تو مغز گلچین شده حفظ می درنگ. کنترل سرعت خودرو یکی از آشناترین کاربردهای تئوری کنترل سیستم ها است. سیستم کروزکنترل با تنظیم دریچه ی گاز سرعت خودرو را کنترل می کند؛ بنابراین، برای معارفه از سرعت و موقعیت پنجره بوسیله حسگر نیاز دارد. به علاوه، این سیستم باید کنترل دکمه ها و پدال ها را برای تشخیص سرعت مدنظر و نفس ی غیرفعال شدن سیستم دراختیار داشته باشد.

بنیانی ترین داده برای تحلیل توسط کامپیوتر کروزکنترل، سرعت دم ای خودرو است. در حقیقت اساس عملکرد مفت کروزکنترل بر معارفه از سرعت لحظه ای استوار است. بدوی ترین جهیز کنترل، کنترل نسبی است. در این سیستم کروزکنترل نمونه باز بودن پنجره ی گاز را به نسبت خطای سرعت تنظیم می نرم. خطای سرعت مقیاس اختلاف میان سرعت تنظیم شده و لحظه ای است. بنابراین، اگر سرعت کروزکنترل روی ۱۰۰ کیلومتربرساعت تنظیم شده باشد و سرعت دم ای موافق ۷۰ کیلومتربرساعت باشد، پنجره ی گاز باید بوسیله میزان بسیار رطوبت باز شود. هنگامی که سرعت خودرو به ۸۵ کیلومتربرساعت رسید، پنجره ی گاز نیمه حالتی که سرعت ۷۰ کیلومتربرساعت بود، باز می ماند. حاصل اینکه با نزدیک تر شدن سرعت ثانیه ای بوسیله سرعت مطلوب شتاب خودرو کاهش می یابد. همچنین، در صورت حرکت در سراشیبی شاید خودرو شتابی نداشته باشد.

بیشتر سیستم های کروزکنترل بوسیله سیستم های کنترلی نسبی، انتگرالی، مشتقی (PID) مجهزند. بخاطر دریافتن این جهیز به نکات دامن توجه کنید:انتگرال سرعت برابر است با مسافتمشتق سرعت مقابل است با شتاب

درون سیستم کنترل PID با استفاده از نسبت و مشتق و انتگرال سه عامل سرعت و مسافت و شتاب بوسیله دست می آید و از این سه برای تعیین استاندارد بازشدن دریچه مصرف می شود. عامل انتگرال براساس انتگرال خطای سرعت لحظه ای در یک بازه ی زمانی عمل می یواش. بوسیله بیان ساده تر، مغایرت میان مسافت طی شده ی واقعی و مسافتی که خودرو با سرعت تنظیم شده در طول بازه ی زمانی پیدا می پیماید، اساس کنترل انتگرالی است. این عامل کمک می یواش خودرو در پیمایش مسیرهای تل ای سرعت مطلوب را حفظ کند. بخاطر نمونه، تصور کنید خودرویی در حال بالارفتن از لغزنده است. درون حالت عادی، سرعت خودرو شروع به کاهش می کند. در شلنگ اول، کنترل نسبی با نمره بزرگ شدن خطای سرعت اندکی دریچه ی گاز را بازتر می کند تا سرعت مجدد به نمونه تنظیم شده برسد. اگر لغزان مسیر زیاد باشد، این تغییر نمی تواند جلو کاهش سرعت را بگیرد؛ در نتیجه، کنترل انتگرالی عمل و با نمره افزایش خطای مسافت مکرر پنجره ی گاز را انتظام می درنگ.

آخرین عامل، عامل مشتق خواه شتاب است که کنترل دستیار می کند جهیز کروزکنترل با سرعت به تغییرات سرعت ناشی از مسیر، نظیر تپه ها واکنش نشان دهد. چنانچه سرعت خودرو کاهش یابد، سیستم کروزکنترل این تغییر شتاب را بوسیله سرعت امتیاز می دهد و قبل از آنکه دگرگونی سرعت محسوس باشد، با تغییر موقعیت پنجره ی گاز سرعت را دوباره تنظیم می نرم.کروزکنترل تطبیق پذیر

داخل حال حاضر، دو مشارکت در حال ساخت نسخه ی پیشرفته ای از کروزکنترل هستند که به صورت خودکار می تواند سرعت خودرو را برای حفظ بور ی مصون از وسیله ی نقلیه ی جلویی انتظام یواش. این تکنولوژی «کروزکنترل مطابقت پذیر» نام دارد که از رادار نصب شده درون عقب جلوپنجره ی خودرو برای نمره سرعت و فاصله از خودرو جلویی بهره می سرما.

وظیفه ی اصلی این کروزکنترل متاخر قرین معیار های قدیمی تر حفظ سرعت خودرو روی نرخ ازپیش تعیین شده است؛ اگرچه این سیستم می تواند به طور خودکار سرعت را برای حفظ بور ی ایمن تنظیم کند. بخاطر شکل پذیری این امر، کروزکنترل معادله پذیر از رادار و پردازنده سیگنال دیجیتال و کنترل کننده ی طولی استعمال می کند. این سیستم با امتیاز کاهش سرعت خودرو جلویی یا وجود مانعی سر سیاق خودرو، به پیشرانه یا ترمزها کار می دهد تا سرعت خودرو را کاهش دهند و به محض فاصله گرفتن خودرو جلویی یا کناررفتن مانع، دوباره حکم افزایش سرعت و رسیدن به سرعت از پیش تنظیم شده صادر می شود. توسعه ی جهیز کروزکنترل معادله پذیر دری بوسیله دنیای قابلیت های بی شمار دیگری نظیر سیستم های هشدار تصادم از جلو و بهبود ویژگی های ایمنی خودروهای مدرن است.بیشتر بخوانید:NHTSA قوانین استعمال از خودروهای خودران را به روزرسانی می کندسیستم هوشمند ارتباطی فولکس واگن، فناوری بزرگوار یورو NCAP برگزینی شدافزایش آمار تلفات جانی عابران پیاده در تصادفات آمریکانقطه های سیاه روی لوزی خودرو چیست و چه کاربردی دارد؟هیوندای و کیا سیستم تعویض دنده اتوماتیک هوشمند و پیش بینی کننده را رونمایی کردند

شاید دوست داشته باشید:

دلایل لرزش فرمان هنگام ترمزگیری

رعشه امر یکی از ایرادهای شایع داخل خودروهااست که عوامل مختلفی می توانند سبب بروز این مشکل شوند. از رادیکال […]

اعتراض وزیر گردشگری به اطلاعیه سفر ستاد کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین برآورد […]

همه چیز درباره لاستیک خودرو

AمقالهGHAهایOOOON مرتبط راهنمای:خرید خودرو کارکرده خرید تایر جدید برای خودرو می تواند بوسیله یکی از پراسترس ترین و البته تیره […]